Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires

Magyarország

Végrendelet bejegyzése és lekérdezése

- Melyek a fontosabb végrendeleti formák Magyarországon ?

* a közvégrendelet, melyet közjegyző vagy bíró foglal közokiratba,

* a holográf magánvégrendelet, melyet az örökhagyó saját kezűleg ír és ő is írja alá, valamint ő írja a keltezést is,

* az allográf (vagy ’tanúk előtt aláírt’) magánvégrendelet, melyet az örökhagyó két tanú előtt ír alá,

* a közjegyzőnél személyesen letétbe helyezett magánvégrendelet, akár nyílt, akár zárt irat formájában.

* az öröklési szerződés olyan szerződés, amelyben az örökhagyó a vele szerződő felet tartás vagy életjáradék fejében örökösévé teszi.

* a halál esetére szóló ajándékozás olyan speciális ajándékozás, amely révén a tulajdonjog a megajándékozottra az ajándékozó halálakor száll át.

* a szóbeli végrendelet, mely csak olyan kivételes esetekben tehető, amikor az örökhagyó élete forog kockán, ha az örökhagyó végrendeletét egymaga írásba nem foglalhatja, vagy ezt csak számottevő nehézségek árán tehetné meg.

- Létezik-e végrendelet-nyilvántartás Magyarországon ?

Igen, mégpedig kettő : az egyik ilyen nyilvántartást az ügyvédek kezelik, míg a másikat a közjegyzők. Ez utóbbi esetben a végrendeletek bejegyzése és lekérdezése számítógépes rendszer segítségével történik

1. végrendelet bejegyzése

- Miért jegyeztessük be végrendeletünket ?

Végrendeletet a nyilvántartásba bejegyeztetni nem kötelező, csak a közjegyző által okiratba foglalt vagy közjegyzőnél letétbe helyezett végrendeletek esetén. Mindazonáltal, a fel nem lelhető végrendelet egyenértékű azzal, hogy nincs végrendelet.Ezért javallt valamennyi végrendelet bejegyzése a nyilvántartásba. Így az örökhagyó biztos lehet abban, hogy végakarata fellelhető és halála után teljesíthető.

- Ki jegyeztetheti be végrendeletét ?

Az örökhagyó polgárok számos jogi szakemberhez fordulhatnak végrendeletük nyilvántartásba történő bejegyeztetése céljából : közjegyzőhöz, bíróhoz, ügyvédhez, vagy, külföldön magyar külképviseleti hatósághoz (konzulhoz).A bejegyzési eljárás a bevont szakember szerint változik : a közjegyzők számítógépes rendszert, míg az egyéb szakemberek papír-űrlapokat használnak erre a célra.A nyilvántartásba nem a végrendelet tartalma, hanem azok az információk kerülnek bejegyzésre, melyek lehetővé teszik megtalálását.

- Ki őrzi a végrendeletet ?

A végrendeletet az a szakember őrzi, akinél a végrendelet letétbe helyezésre került.

- Az örökhagyó hozzátartozói tanulmányozhatják-e a nyilvántartást míg az örökhagyó életben van ?

Nem, a végrendelet létezése és tartalma titok marad az örökhagyó teljes élettartama alatt.

- Mennyibe kerül a végrendelet bejegyeztetése ?

A végrendelet nyilvántartásba történő bejegyeztetése ingyenes.

2.Végrendelet lekérdezése

- Ki fordulhat lekérdezési kérelemmel a végrendelet-nyilvántartáshoz ?

A nyilvántartást csak az hagyatéki ügyben eljáró közjegyző és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara levéltára tanulmányozhatja. Ez a lekérdezés kötelező, hisz ez biztosítja az örökhagyó végakaratának teljesítését. E kötelezettség csak a Közjegyzőség által kezelt nyilvántartásra vonatkozik.

- Szükséges-e halotti anyakönyvi kivonat felmutatása ?

Igen, az elhunyt hozzátartozóinak az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát fel kell mutatniuk. Ez a lépés biztosítja, hogy a végrendelet az örökhagyó élettartama alatt titokban marad.

- Mennyibe kerül a lekérdezés ?

A nyilvántartás lekérdezése ingyenes.

Fiche-pratique-Hongrie-HU

15 juin 2012
info document : PDF
82.1 ko


UE

Co-financé

par l´Union européenne