Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires

Polska

Przechowywanie i poszukiwanie testamentu

- Jakie są zwykłe formy testamentów w Polsce ?

* testament notarialny, sporządzony przez notariusza,

* testament holograficzny, własnoręcznie sporządzony i podpisany przez spadkodawcę ; data jest konieczna tylko w razie wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów,

* testament alograficzny, polegający na złożeniu ustnego oświadczenia ostatniej woli wobec przedstawiciela administracji samorządowej przy obecności dwóch świadków ; ze złożenia oświadczenia sporządza się protokół podpisywany przez spadkodawcę, przedstawiciela administracji i świadków.

- Czy istnieje rejestr testamentów w Polsce ?Nie, nie istnieje jeszcze rejestr testamentów w Polsce.

1. Przechowywanie testamentu

- Jaki jest cel przechowywania testamentu ?

Testament nie odnaleziony może w ogóle zostać nie wykonany jeśli nie zostanie ujawniony w trakcie postępowania spadkowego przed sądem lub u notariusza.Przechowywanie testamentu nie jest obowiązkowe, skuteczny może być każdy testament odnaleziony po śmierci spadkodawcy.Należałoby zalecać jednak sporządzenie testamentu u notariusza, który z urzędu przechowuje oryginały wszystkich aktów notarialnych. Notariusz może wielokrotnie wydawać wypisy aktów notarialnych, które mają moc oryginałów, co zapobiega możliwości zagubienia lub zniszczenia testamentu, grożącej w przypadku innych form sporządzenia testamentu, Ponadto testament notarialny trudniej jest unieważnić z powodu wady oświadczenia woli spadkodawcy lub sprzeczności treści testamentu z prawem.

- Gdzie jest przechowywany testament ?

Testamenty najczęściej przechowują spadkobiercy, a w przypadku testamentów alograficznych także organy, przez które zostały one sporządzone. Testament inny niż notarialny może być także złożony na przechowanie u notariusza, co jednak - przy braku rejestru testamentów i braku właściwości terytorialnej notariuszy - nie zwiększa prawdopodobieństwa jego szybkiego odnalezienia.

2.Poszukiwanie testamentu osób z najbliższej rodziny

- Jak odnaleźć testament swoich najbliższych ?

Z powodu braku rejestru zalecane jest aby spadkodawca poinformował spadkobiercę, wykonawcę testamentu lub inną osobę zaufaną, która prawdopodobnie szybko dowie się o śmierci spadkodawcy, o istnieniu testamentu oraz o miejscu jego przechowywania. Można także wszcząć poszukiwania w domu spadkodawcy, u notariuszy, u których spadkodawca mógł testament sporządzić lub złożyć na przechowanie, a także w urzędach administracji samorządowej. Można także zwrócić się do sądu, który może nakazać wskazanej przez wnioskodawcę osobie złożenie oświadczenia o istnieniu i miejscu przechowywania testamentu.

Fiche-pratique-Pologne-PL

29 avril 2011
info document : PDF
85.5 ko


UE

Co-financé

par l´Union européenne