Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires

България

Вписване и търсене на завещание

- Какви са видовете завещания в България ?

* нотариално завещание, което се съставя от нотариус в присъствието на двама свидетели.

* саморъчно завещание, което е написано саморъчно и ръкописно от завещателя с дата и подпис на същия. То може да бъде предадено на нотариус в запечатан плик.

- Съществува ли регистър на завещанията в България ?

Да, съществува такъв регистър от 17 октомври 2009 г.,който се управлява от Нотариалната камара на Република България. Завещанията се вписват и се търсят по електронен път.

1. Вписване на завещание

- Защо трябва да впишете завещанието си ?

Не е задължително всички завещания да бъдат регистрирани(например можете да пазите саморъчно завещание в домас и).

Все пак всички завещания, предадени на нотариус,трябва да се впишат в регистъра. Напрактика, ако едно завещание не бъде намерено, то е недействително. Завещателят трябва да е сигурен, че последната му воля ще бъде намерена и следователно уважена след смъртта му.

- Кой може да извърши вписването ?

Нотариусът извършва вписването на завещанията. В действителност, дори и да можете сами да изготвите завещанието си, помощта на нотариус е от съществена полза,тъй като той е специалист по тези въпроси.

Неговите съвети могат да ви помогнат да изготвите завещание, което е съобразено със закона и при което няма да съществува риск да бъде обявено за нищожно.

B регистъра не се вписва съдържанието на завещанието, а само информация, която да позволи то да бъде намерено след смъртта на завещателя.

- Кой ъхранява авещанието ?

Нотариусът отговаря за съхраняването на нотариалните завещания и на саморъчните завещания, които са му предадени за пазене от завещателя.

- Могат и близките на завещателя да направят приживе на завещателя справка в регистъра ?

Близките на завещателя могат да направят приживе на завещателя справка в регистъра, но без да получат информация за съдържанието на завещанието.

- Колко струва вписването на едно завещание ?

Вписването на завещание в регистъра е безплатно. Но възнагражденията на нотариуса за изготвяне на нотариално завещание или за cъхраняване на саморъчно завещание от нотариуса се определят в съответствие с тарифата за нотариалните такси.

Например, ако стойността на наследството, което се прехвърля със завещанието, възлиза на 50 000 евро, нотариалната такса за изготвяне на нотариално завещание ще бъде около 183 евро.

2. Търсене на завещание

- Кой може да прави справки в регистъра на завещанията ?

След кончината на завещателя Нотариалната камара или самият нотариус могат да направят справка в регистъра. Подобна справка не е задължителна, но все пак е препоръчителна, тъй като тя гарантира, че ще бъде уважена последната воля на завещателя.

- Задължително ли е да се представи смъртен акт ?

Да, близките на покойника трябва да представят смъртен акт, за да може да се направи справка. Това позволява да се гарантира запазването на тайната на завещанието приживе на завещателя.

Вписване и търсене на завещание

9 mars 2017
info document : PDF
102.4 ko


UE

Co-financé

par l´Union européenne