Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires

Česká republika

Zapsat a vyhledat závěť

- Jaké jsou druhy závěti v České republice ?

* závěť sepsaná notářem ve formě veřejné listiny.

* vlastnoruční závěť sepsaná pořizovatelem, opatřená datem podpisu závěti a podpisem pořizovatele.

* závěť před svědky, kterou nenapsal pořizovatel vlastní rukou, musí vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli

* Zůstavitel, který nemůže číst nebo psát, může projevit svoji poslední vůli před třemi současně přítomnými svědky v listině, která musí být přečtena a přítomnými svědky podepsána.

Vlastnoruční závěť a závěť sepsaná před svědky mohou být předány do úschovy notáři.

- Existuje v České republice registr závětí ?

Ano, existuje Evidence právních jednání pro případ smrti , kterou vede, provozuje a spravuje Notářská komora České republiky. Zápisy a lustrace závětí se provádí elektronicky.

1. Zápis závěti

- Proč zapisovat svou závěť ?

Zapsání závěti do Evidence právních jednání pro případ smrti není povinné, pouze pokud je závěť sepsána ve formě notářského zápisu, zapíše notář závěť do Centrální evidence závětí vždy.Pokud se však závěť nenajde, je to stejné, jako kdyby neexistovala.

Proto se doporučuje zapsat závěť do Evidence právních jednání pro případ smrti . Pořizovatel tak bude mít jistotu, že jeho poslední vůle bude po jeho smrti nalezena a dodržena.

- Kdo může provést zápis ?

Zápis závětí provádí notář. Ačkoliv si závěť může sepsat každý sám, pomoc notáře je velmi cenná, neboť notář je specialista na dědické právo.Jeho rady tak umožní sepsat závěť tak, aby byl dodržen zákon, a závěť pak nebude neplatná.

V Evidenci právních jednání pro případ smrti není zapsán obsah závěti, ale informace, které umožní závěť nalézt.

- Kdo uchovává závěť ?

Notář uchovává závěti sepsané ve formě notářského zápisu, vlastnoruční závěti i závěti sepsané před svědky, které byly uloženy do jeho úschovy.

- Mohou blízcí pořizovatele nahlížet do Evidence právních jednání pro případ smrti ?

Nikoli, existence závěti i její obsah zůstanou po dobu života pořizovatele tajemstvím.

- Kolik stojí zápis závěti ?

Zápis závěti stojí 12€.

2. Vyhledání závěti

- Kdo může lustrovat v Evidenci právních jednání pro případ smrti ?

Po smrti pořizovatele je soudem pověřen notář „soudní komisař“, který provádí úkony v dědickém řízení. Pouze tento „soudní komisař“ může lustrovat v Evidenci právních jednání pro případ smrti . Tento dotaz je v rámci dědického řízení povinný, neboť zaručuje dodržení poslední vůle pořizovatele.

- Je nutné dodat úmrtní list ?

Příslušný orgán státní správy pověřený vedením matriky oznámí úmrtí ve svém matričním obvodu soudu příslušnému k projednání dědictví. Soud zahájí řízení i bez návrhu, jakmile se dozví, že někdo zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

- Kolik stojí vyhledání ?

Vyhledání v českém registru stojí 3€  [1]


UE

Co-financé

par l´Union européenne