Διατήρηση και αναζήτηση διαθήκης

Ελλάδα

Διατήρηση και αναζήτηση διαθήκης
  • Ποιες είναι οι κύριες μορφές διαθηκών στην Ελλάδα;

* η αυθεντική (ή «δημόσια») διαθήκη, η οποία συντάσσεται από συμβολαιογράφο.

* η ιδιόγραφη διαθήκη, γραμμένη από τον διαθέτη, με αναγραφή της ημερομηνίας και ιδιόχειρη υπογραφή.

* η μυστική διαθήκη, που τοποθετείται σε σφραγισμένο φάκελο και παραδίδεται σε συμβολαιογράφο.

  •  Υπάρχει μητρώο διαθηκών στην Ελλάδα;

Όχι, προς το παρόν δεν υπάρχει μητρώο διαθηκών στην Ελλάδα.

I. Η διατήρηση της διαθήκης
  • Για ποιο λόγο να καταθέσω διαθήκη σε συμβολαιογράφο;

Δεν είναι υποχρεωτικό να καταθέσετε τη διαθήκη σας σε συμβολαιογράφο (για παράδειγμα, η ιδιόγραφη διαθήκη μπορεί να διατηρηθεί με έγκυρο τρόπο στην οικία του διαθέτη).

Εν τούτοις, η διαθήκη που δεν ανευρίσκεται ισοδυναμεί με διαθήκη η οποία δεν υφίσταται. Για το λόγο αυτό, συνιστάται η κατάθεση της διαθήκης σε έναν συμβολαιογράφο. Ο διαθέτης θα διευκολύνει έτσι την αναζήτηση των τελευταίων του επιθυμιών, μετά το θάνατό του. Όταν ανευρεθούν αυτές, θα μπορούν να τηρηθούν.

Επίσης, αν και είναι εφικτό να συντάξει κανείς τη διαθήκη του μόνος του, η συνδρομή ενός συμβολαιογράφου θα είναι ιδιαίτερα πολύτιμη, εφόσον πρόκειται για ειδικό στο θέμα αυτό. Οι συμβουλές του θα διασφαλίσουν τη σύνταξη διαθήκης που τηρεί το δίκαιο και δεν θα κινδυνεύει, συνεπώς, να ακυρωθεί.

  •  Πού διατηρείται η διαθήκη;

Οι διαθήκες που συντάσσονται με τη βοήθεια συμβολαιογράφου ή κατατίθενται σε αυτόν, διατηρούνται στο γραφείο του. Ο συμβολαιογράφος θα στείλει στη συνέχεια στο τοπικό δικαστήριο τον κατάλογο των διαθηκών τις οποίες διατηρεί.

Δεν αποστέλλεται η ίδια η διαθήκη στο δικαστήριο αλλά τα στοιχεία που θα επιτρέψουν την ανεύρεσή της.

 

® Οι συγγενείς του διαθέτη μπορούν να λάβουν γνώση της ύπαρξης και του περιεχομένου της διαθήκης ενόσω ο διαθέτης είναι εν ζωή;

Το περιεχόμενο της διαθήκης θα παραμείνει μυστικό για όλο το διάστημα κατά το οποίο ο διαθέτης είναι εν ζωή. Αντίθετα, η ύπαρξή της δύναται να αποκαλυφθεί ενώ ο διαθέτης είναι εν ζωή.

II. Η αναζήτηση της διαθήκης
  • Πώς μπορεί κανείς να βρει τη διαθήκη των συγγενών του;

Κάθε μήνα, οι συμβολαιογράφοι λαμβάνουν έναν κατάλογο των προσώπων που απεβίωσαν. Πρέπει τότε να ελέγξουν αν διατηρούν στο γραφείο τους τη διαθήκη ενός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στον κατάλογο αυτόν.

Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να αποστείλουν τη διαθήκη στο δικαστήριο ούτως ώστε να δημοσιευθεί.

Χάρη στη δημοσίευση, ο συμβολαιογράφος που είναι επιφορτισμένος με τη ρύθμιση της διαδοχής θα λάβει γνώση της ύπαρξης της διαθήκης.

 

******

Fiche pratique - inscrire et rechercher un testament - Grèce - EL