Vpis in iskanje oporoke v Sloveniji

Sloveniji

Vpis in iskanje oporoke v Sloveniji

Vpis in iskanje oporoke

  • Katere so osnovne oblike oporok v Sloveniji?

notarska oporoka, sestavljena po notarju v obliki notarskega zapisa, podpišejo jo oporočitelj in dve priči.

sodna oporoka, sestavljena pri sodišču.

mednarodna oporoka, podpisana pred dvema pričama in sestavljena po notarju, sodniku ali konzularnemu predstavniku

pisna oporoka ‘pred pričami’, podpišejo jo oporočitelj in dve priči.

lastnoročna oporoka, napisana, datirana in podpisana s strani oporočitelja.

 

  • Ali v Sloveniji obstaja evidenca oporok?

Da, v Sloveniji obstaja register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije. Zahteve za vpis ali izpis podatkov se podajo elektronsko preko spletne strani Centralnega registra oporok.

I. Vpis oporoke
  • Zakaj vpis oporoke?

Vpis oporoke v register ni nujen (na primer, holografska oporoka se lahko hrani doma). Vendar, oporoka, ki je ni v registru se smatra neobstoječa.

Zato se priporoča vpisati oporoko v register. Na ta način je lahko oporočitelj brez skrbi, da bodo njegove želje upoštevane po smrti.

  • Kdo lahko odda vlogo?

Notar, sodnik ali odvetnik lahko oddajo vlogo za vpis oporoke. Kljub temu, da lahko oporočitelj sam sestavi oporoko, se priporoča posvet z notarjem, ki je strokovnjak za sestavljanje oporok. Med pisanjem oporoke vam bodo njegovi nasveti omogočili, da upoštevate zakon, ter da se izognete nevarnosti, da bila oporoka proglašena kot neveljavna.

V register se ne vpisuje vsebina oporoke, ampak podatki, ki omogočajo da se oporoka najde.

  • Kdo hrani oporoko?

Notar hrani oporoko, ki  mu jo je izročil oporočitelj, prav tako lahko oporoko hranita odvetnik ali sodišče.

  • Ali lahko sorodniki preverijo register za časa oporočiteljevega življenja?

Ne, obstajanje oporoke in njena vsebina so tajnost za časa življenja oporočitelja.

  • Koliko stane vpis oporoke?

Cena vpisa ene oporoke stane približno 41 €.

II. Iskanje oporoke
  • Kdo ima vpogled v register oporok?

Po smrti oporočitelja imajo sorodniki pokojnika sami ali preko notarja oz. sodnika možnost vpogleda v register oporok. Ta vpogled je obvezen, ker zagotavlja upoštevanje želja oporočitelja.

  • Ali je potrdilo o smrti nujno ?

Da, družina oporočitelja mora predati potrdilo o smrti oporočitelja, da bi se lahko opravil vpogled v register. Na ta način se zagotavlja tajnost podatkov iz oporoke za časa oporočiteljevega življenja.

  • Koliko stane vpogled?

Cena enega vpogleda je 23 €.

Fiche pratique - inscrire et rechercher un testament - Slovénie - SL